9. února 2018

Pátá polnice jako obraz útoku démonických sil

Pátá polnice je obrazem útoku démonických sil, hvězda spadlá z nebe může být sám satan jako vládce démonů „Viděl jsem, jak Satan spadl s nebe jako blesk.“ (Lukáš 10:18). Bezedná propast je místem kde jsou uvězněni démoni "Ježíš se ho otázal: „Jaké je tvé jméno?“ On řekl: „Legie“, protože do něho vstoupilo mnoho démonů." A prosili ho, aby jim nepřikazoval odejít do bezedné propasti. (Lukáš 8:30-31)

Zatroubil pátý anděl. A uviděl jsem hvězdu spadlou z nebe na zem a byl jí dán klíč od jícnu bezedné propasti. Otevřela jícen bezedné propasti a z toho jícnu vystoupil dým jako dým z veliké pece; dýmem z jícnu se zatmělo slunce i všechno ovzduší. Z toho dýmu vyšly na zem kobylky a byla jim dána moc, jakou mají pozemští štíři. A bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří na čele nemají Boží pečeť. A bylo jim dáno, ne aby je zabíjely, nýbrž aby jim působily trýzeň po pět měsíců; jejich trýzeň byla jako trýzeň od štíra, když bodne člověka. V oněch dnech lidé budou hledat smrt, a nenaleznou ji, budou si přát umřít, ale smrt od nich uteče. Vzhledem se ty kobylky podobaly koním připraveným k boji; na svých hlavách měly něco jako věnce podobné zlatu, jejich tváře byly jako tváře lidí, vlasy měly jako vlasy žen a jejich zuby byly jako zuby lvů. Měly hrudní pancíře jako ze železa a zvuk jejich křídel jako zvuk mnoha vozů s koňmi běžícími do boje. Mají ocasy jako štíři a v nich žihadla, a v jejich ocasech je jejich moc škodit lidem po pět měsíců. Nad sebou mají krále, anděla bezedné propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a řecky Apollyón. (Zjevení Janovo 9:1-11)

Je tu i jistá podobnost s útokem kobylek který nastal v osmé egyptské ráně (Exodus 10:4), ale v knize Zjevení jsou kobylky duchovním obrazem démonických sil, což vyplývá i z popisu těchto kobylek, kterým byla dána moc jakou mají pozemští štíři viz obraz štíra jako odkaz na nepřítele „Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou Nepřítele, a naprosto nic vám neublíží.
(Lukáš 10:19)

Přičemž Boží pečetí je Duch Svatý, ne sobota jak někteří špatně vyučují neboť
v něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým. (Efezským 1:13) a proto nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. (Efezským 4:30) 

Nevíte, že jste Boží svatyně a že ve vás bydlí Duch Boží? (1. Korintským 3:16) a  ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. (1. Janův 4:4)

Proto oblečte celou Boží zbroj pro duchovní boj:
Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:10 -12)

Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát.
Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti, nohy obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje; k tomu všemu vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho Zlého. A vezměte přilbu záchrany a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté. (Efezským 6:13-18)  


Žádné komentáře:

Okomentovat