28. července 2017

Červená šňůrka na ruce jako symbol zavázání se satanovi

V Božím Slově vidíme, že lidé zavazovali svoje děti Baalovi (démonovi) a obětovali je jako zápalné oběti, na znak tohoto svázání dávali dětem na ruku červenou šňůrku. (Jeremiáš 19:5)

Hospodin řekl toto: Jdi a kup hliněnou lahvici vytvořenou hrnčířem. Vezmi s sebou některé ze starších lidu a ze starších kněží a vyjdi do údolí Hinómova syna, které leží u vchodu do Střepné brány a volej tam slova, která k tobě budu mluvit. Řekni: Slyšte Hospodinovo slovo, judští králové a obyvatelé Jeruzaléma. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, přivedu na toto místo takové zlo, že každému, kdo o něm uslyší, bude znít v uších, protože mě opustili a odcizili mi toto místo, pálili na něm oběti jiným bohům, které neznali oni, ani jejich otcové, ani judští králové a naplnili toto místo krví nevinných. Vystavěli Baalova návrší, aby své syny spalovali ohněm jako zápalné oběti Baalovi, což jsem nepřikázal, ani jsem o tom nemluvil, ani mi to nepřišlo na mysl. Proto hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se už toto místo nebude nazývat Tófet, ani údolí Hinómova syna, ale údolí zabíjení. (Jeremiáš 19:1-6)

Modrá šňůrka jako symbol Boží pečeti:

Vložte tato má slova do svého srdce a do své duše. Přivažte si je jako znamení na ruku, ať jsou značkou mezi vašima očima. (Deuteronomium 11:18)

Promluv k synům Izraele a řekni jim, aby si po všechna pokolení dělali na okrajích roucha třásně a dávali na okrajové třásně modrou šňůrku. (Numeri 15:38)

Bůh Na ruku každého člověka umístí pečeť, aby všichni lidé poznali jeho dílo. (Job 37:7)

Běda těm, kdo splétají pásky na každé zápěstí:
Řekneš: Toto praví Panovník Hospodin: Běda těm, kdo splétají pásky na každé zápěstí a zhotovují kukly na hlavu každé velikosti, aby lovily duše. Budete lovit duše mého lidu a své duše zachováte při životě? Znesvětily jste mě před mým lidem za hrst ječmene a za kus chleba, abyste usmrtily duše, které nemají zemřít, a abyste darovaly život duším, které nemají žít, když obelháváte můj lid, který poslouchá lež. Proto praví Panovník Hospodin toto: Hle, jsem proti vašim páskám, do kterých lovíte duše jako ptáky. Strhnu je z vašich paží a propustím ty duše, duše, které vy lovíte jako ptáky. Strhnu i vaše kukly a vysvobodím svůj lid z vaší ruky. Už nebudou úlovkem ve vaší ruce. I poznáte, že já jsem Hospodin. Jelikož mučíte srdce spravedlivého klamem, ačkoliv já jsem mu nepůsobil bolest, aby se posilnila ruka ničemy, aby se neodvrátil od své zlé cesty, aby nebyl zachován při životě. Proto už nebudete prorokovat klam a nebudete věštit věštbu, ale vysvobodím svůj lid z vaší ruky. I poznáte, že já jsem Hospodin. (Ezechiel 13:18-23) 

Podle učení Kabbala uvázáním červené šňůrky kolem zápěstí nositel získá ochranu před zlými silami, předchází nemocem, chudobě a jiným neštěstím.

Červené šňůrky nosí například tyto osobnosti: David a Victoria Beckham, Madonna, Mick Jagger, Paris Hilton, Rihanna, Usher, Lucy Liu, Ashton Kutcher, Demi Moore, Lindsay Lohan a další. 

Ten kdo nosí červené šňůrky se tímto zavazuje Baalovi, tedy satanovi. Může satan vyhnat satana? Každé království samo proti sobě rozdělené pustne a dům rozdělený proti domu padá. Je-li tedy také Satan proti sobě rozdělen, jak bude moci obstát jeho království?
 
Proto nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého.

2 komentáře:

  1. tohle nikde v Bibli není, debile
    obětovali je jako zápalné oběti, na znak tohoto svázání dávali dětem na ruku červenou šňůrku.

    OdpovědětVymazat
  2. Jsou to nesmysly! Takže když si moje žena dá na ruku červenou gumičku do vlasů, je zavázána satanovi? Dovolte, abych se zasmál.
    Kdo tyhl oportunistické bláboly vymýšlí? Hmm? To by mě zajímalo. Děkuji za odpověď :-)

    OdpovědětVymazat