10. června 2018

Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí

Základem duchovních společenství je Boží slovo - Pravda - Pán Ježíš řekl: Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí (Jan 8:32) protože princip tvého slova je pravda a každé tvé spravedlivé nařízení je navěky. (Žalm 119:160), základem duševních společenství jsou temná zákoutí lidského srdce - Lež - neboť zaměření lidského srdce je od jeho mládí zlé (Genesis 8:21), protože srdce lidské je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. (Jeremiáš 17:9)

Podstatou duchovních společenství je světlo -
Bůh je světlo a není v něm žádná tma. (1. Janův 1:5), podstatou duševních společenství je tma, neboť zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky. (Marek 7:21)

Řekneme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. (1. Janův 1:6-7)

Neboť zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest, bezuzdnost, závist, urážky, pýcha, pošetilost. šechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř a znečišťují člověka. (Marek 7:21-23)

Duchovní společenství je obecenství těch které povolal Kristus, tedy lid určený k Božímu vlastnictví, aby rozhlásili mocné skutky toho, jenž je povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. (1. Petrův 2:9) , duševní společenství je obecenství na povrch zbožných, ale ve skutečnosti bezbožných lidí, neboť budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. (2. Timoteovi 3:5)

V duchovním společenství žije mocná bratrská láska apagé, v duševním společenství přežívá ponurá láska
éros plná zbožně bezbožných půdu.

Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. (1. Janův 1:3) Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je.  V něm byl život a ten život byl světlo lidí.  A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. (Jan 1:1-5)

Věrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána. (1. Korintským 1:9) Celým srdcem budu vzdávat Hospodinu chválu v společenství přímých, v shromáždění. (Žalm 111:1)