20. června 2017

Duch žárlivosti

Žárlivost způsobuje hořkost, kde existuje žárlivost je potenciál pro každou špatnost.
 
Jakub 3:14-16
Máte-li však ve svém srdci hořkou řevnivost a svárlivost, nevychloubejte se a nelžete proti pravdě. Toto není moudrost dolů přicházející shora, nýbrž pozemská, přirozená, démonská, neboť kde řevnivost a svárlivost, tam rozvrat a veškerá ničemná věc. 
 
Žárlivost je více škodlivá než zlost a hněv.

Přísloví 27:4
Zuřivost popuzení a příboj hněvu? Ale kdo může obstát před tváří žárlivosti?

Zákon o veliké žárlivosti, když se žena bude odvracet, nebo  když na muže bude přicházet duch žárlivosti.
 
Numeri 5:11-31

A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem: Promluv k Isráélovým dětem a řekni k nim: Kdykoli se žena kteréhokoli muže bude odvracet a dopustí se vyslovené nevěry proti němu, takže s ní jiný muž ulehne s výlevem semene, a před očima jejího muže to bude skryto, protože se ona utají, že byla znečištěna, a svědka proti ní nebude a nebude přistižena, ale na něho přijde duch žárlivosti, takže se na svou ženu, jež byla znečištěna, jme žárlit, nebo na něho přijde duch žárlivosti, takže se jme žárlit na svou ženu, jež znečištěna nebylapak ten muž svou ženu přivede ke knězi a přinese její obětní dar za ni, desetinu éfy hrubé mouky z ječmene; nesmí na ni nalít oleje a nesmí na ni dát kadidla, neboť ona je obětí daru veliké žárlivosti, daru připomínky, připomínající nepravost. A kněz ji přivede blíže a postaví ji před tvář Hospodinovu, i vezme kněz svatou vodu v nádobě z hlíny, a z prachu, jenž je na podlaze obydlí, kněz bude brát a dá do té vody, a tu ženu kněz postaví před tvář Hospodinovu a obnaží hlavu té ženy, a oběť daru připomínky (ona je obětí daru veliké žárlivosti) dá na její dlaně; a v ruce kněze bude voda veliké hořkosti, jež působí prokletí. A kněz ji zapřisáhne a řekne k té ženě: Neulehl-li s tebou jiný muž a neodvrátila-li ses znečištěním, jsouc pod svým mužem, buď bezpečna před touto vodou veliké hořkosti, jež působí prokletí; ale odvrátila-li ses, jsouc pod svým mužem, a znečistila-li ses, neboť si přilehnutí při tobě dovolil muž mimo tvého muže, - pak kněz tu ženu zapřisáhne přísahou kletby, i řekne kněz té ženě: Nechť tě Hospodin činí kletbou a přísahou vprostřed tvého lidu, takže ti Hospodin dá bedro vpadlé a lůno opuchlé, a nechť tato voda, jež působí prokletí, vejde v tvé útroby učinit tvé lůno opuchlým a tvé bedro vpadlým. A ta žena řekne: Ámén, ámén. A kněz tyto kletby zapíše v knihu a smyje do té vody veliké hořkosti, a tou vodou veliké hořkosti, jež působí prokletí, napojí tu ženu, ať ta voda, jež působí prokletí, v ni k veliké hořkosti vejde. A kněz z ruky té ženy vezme tu oběť daru veliké žárlivosti a poobrací tu oběť daru před tváří Hospodinovou a předloží ji na oltář a hrstí kněz z té oběti daru nabere její pamětní část; tu dá na oltář obrátit v kouř. A potom tu ženu napojí tou vodou; a když ji tou vodou napojí, stane se, jestliže se znečistila a dopustila vyslovené nevěry proti svému muži, že v ni ta voda, jež působí prokletí, vejde k veliké hořkosti, takže její lůno opuchne a její bedro vpadne a ta žena se stane kletbou vprostřed svého lidu. A jestliže se ta žena neznečistila a je ona čista, pak bude bezpečna a bude semenem oplodňována. Toto je zákon o veliké žárlivosti, když se žena bude odvracet, jsouc pod svým mužem, a znečistí se, nebo o muži, na něhož bude přicházet duch žárlivosti, takže se na svou ženu jme žárlit; pak tu ženu postaví před tvář Hospodinovu, ať při ní kněz vykoná vše podle tohoto zákona. Pak bude muž prost viny, ale ona žena svou nepravost ponese.


Žádné komentáře:

Okomentovat