11. května 2018

Mimozemšťané jsou ve skutečnosti padlý andělé (démoni)

Mimozemšťané ve skutečnosti nejsou žádní mimozemšťané a mimozemské bytosti, nejsou návštěvníci z jiných planet, i když trochu pravdy na tomto tvrzení bude, neboť Bible nám říká, že „náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“ (Efeským 6:12)

Jde tedy skutečně o návštěvníky z jiného světa a to ze světa duchovního, za těmito jevy tedy ve skutečnosti stojí duchovní démonické bytosti v čele se satanem.


Z Bible se dovídáme, že nás opravdu navštěvují duchovní bytosti. Satan a jeho padlí andělé (démoni). Satan a padlí andělé se snaží vydávat za mimozemské bytosti, čímž se nás snaží oklamat. Jelikož satan nenávidí člověka tak jsou tyto bytosti k člověku nepřátelské, je z nich cítit zlo a temnota. Satan je otec všech lží a snaží odvést naši pozornost od Boha.


"On (satan) byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži."
(Jan 8:44)


Bible říká, že se v nebesích vzbouřil jeden anděl (satan) a strhl třetinu andělů - "Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem" (Zjevení Janovo 12:4)


A v nebi nastala válka: "Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním."
(Zjevení Janovo 12:7-9)


Satan sražen k zemi:

Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření – než jsi byl shledán zlým. Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil. Proto jsem tě tedy srazil k zemi, před očima králů, aby tě viděli. (Ezechiel 28:14-15,17)

Satan spadl z nebe:

Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi byl až na zem - ty, jenž jsi srážel národy! Říkával sis přece v srdci: „Vyšplhám se až k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních; vyšplhám se až do oblačných výšin, budu se rovnat s Nejvyšším.“ Teď však až do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší! (Izaiáš 14:12-15)

Satan se vydává za anděla světla:

A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží. (2. Korintským 11:14)

Bible dále říká, že jedinou ochranou proti těmto padlým duchovním bytostem (padlým andělům) a duchovním démonickým útokům je živá víra v Boha a Pána Ježíše Krista.


V této souvislosti je třeba zmínit, že tyto démonické útoky je možné odrazit v autoritě jména Ježíše Krista, pomocí autority jména Ježíš byli mnozí schopni útoky těchto padlých démonických bytostí okamžitě zastavit nebo přerušit, existuje mnoho svědectví, kdy křesťané během těchto démonických útoků volali k Pánu Ježíši, nebo rovnou tyto útočníky ve jménu Ježíše Krista vykázali pryč a tyto duchovní bytosti okamžitě zmizeli, také jsou známé případy, kdy byli lidé po mnoho let systematicky napadáni těmito démonickými bytostmi, ale potom co přijali Pána Ježíše jako svého Spasitele a Pána, zažili vysvobození od těchto démonických duchovních útoků.

„Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.“
(Filipským 2:9-11)


1 komentář: