12. května 2018

Duchové jsou démoni ne mrtvý lidé

Bůh ve svém slově říká "můj lid hyne pro nedostatek poznání" (Ozeáš 4:6) a satan plně využívá lidské nevědomosti, lidé často trpí úplně zbytečně kvůli nevědomosti, nebo neznalosti satan totiž využívá lidské nevědomosti k trápení, utlačování, zastrašování, manipulaci a ovládání, ale pokud víme, že v pozadí každého zla se nachází satan, můžete proti němu nejen zakročit, ale i ho porazit.

Pán Ježíš je pro nás nejlepším vzorem a příkladem toho, jak přistupovat k duchovnímu boji. Pán Ježíš se vypořádal s útoky satana, když byl pokoušen na poušti, každému útoku a pokušení čelil slovy „Je psáno“, protože věděl, že Boží Slovo je tou nejmocnější zbraní proti satanovým útokům a pokušením. Pokud sám Pán Ježíš používal Boží Slovo, aby odrazil satanovy útoky a pokušení, tak to stejné by jsme měli činit i my, neboť nám Pán  Ježíš tímto dal jasný návod a příklad jak v takových situacích postupovat.

Neboť ačkoli žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění; boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista. (Korintským 10:3-5)

Satan a jeho andělé (démoni) jsou silou, se kterou budeme  bojovat každý den, ale nebojme se jich, neboť „Hospodin chrání ode všeho zlého.“(Žalm 121:7) Neumožňujme jim přístup „a nedopřejte místa ďáblu“ (Efezským 4:27).  Nejlepší způsob, jak zlomit špatné návyky, je nahradit je dobrými. Nejlepší způsob, jak porazit satana, je učinit Ježíše Krista Pánem svého života.


Duchové zemřelých jsou ve skutečnosti padlé duchovní bytosti, neboli démoni, kteří jsou obeznámeni s určitým prostředím nebo určitou rodinou, neboť mohou působit v určitém prostředí nebo rodině daleko déle než lidé co jsou obeznámeni s historií daného prostřední nebo rodiny jen z části a tak jsou schopni napodobit zemřelou osobu nebo zemřelé osoby za které se následně vydávají a vystupují jako duchové zemřelých osob, čímž zároveň maskují svůj skutečný původ, neboť nás zápas není proti krvi a tělu, ale
proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:10 -12)


To čeho se bojíte vás bude vždy trápit, ale to čemu se postavíte navždy zmizí. Přestaňte poslouchat satanovy lži o tom, že ti duchové, kteří vás tyranizují a pronásledují jsou vaši mrtví příbuzní. Místo toho, abyste se ještě více zabývali vašimi problémy raději vyhledejte pravdu o vašich problémech v Božím Slově, neboť jsme vítězi nad satanem a jeho hordou skrze krev Pána Ježíše Krista. Vyzbrojeni jistotou z Božího slova, které říká: "Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou Nepřítele, a naprosto nic vám neublíží." (Lukáš 10:19)


Bude vám jistě  k užitku pochopit, že démoni jsou zlé padlé duchovní bytosti, které kvůli své spřízněnosti s lidmi usilují o to, aby získali nebo alespoň ovládali lidské tělo, jejich cílem je trápit, utlačovat, zastrašovat, manipulovat a ovládat člověka.


Co mám říká Bible ve spojitosti s duchy zemřelých:

Ať se u tebe nenajde ten, kdo by provedl svého syna či svou dceru ohněm, věštec přinášející věštby, hadač ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých.
Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina. Kvůli těmto ohavnostem je před tebou Hospodin, tvůj Bůh, vyhání. Buď bezúhonný vůči Hospodinu, svému Bohu. Ano, tyto národy, které obsadíš, poslouchají hadače a věštce. Ale co se tebe týče, tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil. Hospodin, tvůj Bůh, ti ustanoví proroka jako jsem já ze tvého středu, ze tvých bratří. Jeho poslouchejte. (Deuteronomium 18:10-15)


A jestliže vám řeknou: Dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštců, kteří piští a mumlají … Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Kvůli živým má hledat mrtvé? (Izaiáš 8:19)


Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte věštce, abyste se jimi poskvrňovali.
Já Hospodin jsem váš Bůh. (Leviticus 19:31)


A jestliže se nějaký člověk obrátí k duchům zemřelých a věštcům, aby s nimi smilnil, proti takovému člověku obrátím svou tvář a vyhladím jej zprostřed jeho lidu.
(Leviticus 20:6)


Muž či žena, v nichž bude duch zemřelých nebo duch věštecký, budou jistě usmrceni; bude se na ně házet kamení, jejich krev je na nich.
(Leviticus 20:27)


Závěrem si tedy řekněme, co je klíčem k úspěšnému duchovnímu boji. Za prvé, je to spolehnutí se Boží moc a sílu, ne na vlastní moc a sílu, se satanem a démony, není možné bojovat ve vlastní síle, ale pouze v moci a síle Pána Ježíše Krista. Za druhé, satana napomínáme jménem Pána Ježíše Krista, ne vlastním jménem. Za třetí, chráníme se plnou Boží zbrojí. Za čtvrté, boj vedeme mečem Ducha – Božím Slovem.


Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti, nohy obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje; k tomu všemu vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho Zlého. A vezměte přilbu záchrany a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté.
(Efezským 6:13-18)


Žádné komentáře:

Okomentovat