17. května 2018

Tisícileté Boží království spravedlnosti a pokoje na zemi - Milénium

Třetí den – Tisícileté Boží království spravedlnosti a pokoje na zemi - Milénium.

Přibližuje se třetí den, den kdy v ustanoveném Božím Království na zemi Otec podřídí všechna království a vlády pod nohy Syna, proto "pojďte, navraťme se k Hospodinu, protože on rozsápal, on nás i vyléčí. Zranil, on nás i obváže. Po dvou dnech nás oživí, třetího dne nám dá povstat, abychom žili před ním."(Ozeáš 6:1-2)

Tato jedna věc ať vám není skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den. (2. Petrův 3:8)

Třetí den rovná se tisícileté Boží království spravedlnosti a pokoje na zemi - Milenium:

A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, i ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili a kralovali s Kristem tisíc let. (Zjevení Janovo 20:4)

Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a Kristovými a budou s ním kralovat tisíc let. (Zjevení Janovo 20:6)
Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Bude kralovat jako král, jednat rozumně a vykonávat v zemi právo a spravedlnost. V jeho dnech bude Juda zachráněn a Izrael bude bydlet v bezpečí. Toto bude jeho jméno, kterým ho budou nazývat: Hospodin je naše spravedlnost.
(Jeremiáš 23:5-6)

Popis tisíciletého království dle Bible:
Hle, přichází den Hospodinův, kdy ve tvém středu bude rozdělena tvá kořist. Shromáždím všechny národy k Jeruzalému do boje. Město bude dobyto, domy budou vypleněny a ženy zneuctěny. Polovina města odejde do vyhnanství, ale zbytek lidu z města vyhlazen nebude. Hospodin vytáhne a bude bojovat proti těmto národům, jako když bojoval v den bitvy. V onen den se jeho nohy postaví na Olivové hoře, která je východně naproti Jeruzalému. Olivová hora se rozštěpí na poloviny od východu k západu a vznikne převeliké údolí. Polovina hory ustoupí na sever a polovina na jih. Budete utíkat údolím mých hor, neboť horské údolí dosáhne k Ásalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením ve dnech judského krále Uzijáše. Tehdy přijde Hospodin, můj Bůh, a všichni svatí s ním. I stane se v onen den, že nebude světlo, hvězdy pohasnou. Nastane jediný den, známý jen Hospodinu; nebude den a nebude noc, ale stane se, že ve večerním čase bude světlo. I stane se v onen den, že z Jeruzaléma bude vyvěrat živá voda, polovina jí poteče do moře východního a polovina do moře západního. Tak to bude v létě i v zimě. Hospodin bude králem nad celou zemí. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno bude jediné. Celá země se promění a bude jako Araba, od Geby po Rimón jižně od Jeruzaléma. Ale Jeruzalém bude vyvýšen a zůstane na svém místě od brány Benjamínovy až po místo brány První, až k bráně Rohové, věže Chananeel až ke královským lisům. Budou v něm pobývat a klatba již nebude, Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. A toto bude rána, kterou Hospodin postihne všechny národy, jež vytáhly do boje proti Jeruzalému: Jejich tělo bude uhnívat, zatímco budou stát na nohou, jejich oči jim budou zahnívat v důlcích a jejich jazyk jim bude zahnívat v ústech. I stane se v onen den, že bude mezi nimi velký zmatek od Hospodina. Jeden uchopí ruku druhého a ruka jednoho bude vztažena proti ruce druhého. Také Juda bude bojovat v Jeruzalémě. Bude nashromážden majetek všech okolních národů, velké množství zlata, stříbra a oděvů. A stejná rána, jako je tato, dopadne na koně, mezky, velbloudy, osly a na všechna zvířata, která budou v oněch táborech. I stane se, že všichni zbývající ze všech národů, jež vytáhly proti Jeruzalému, budou rok co rok přicházet, aby se klaněli králi, Hospodinu zástupů, a slavili svátek stánků. I stane se, když některá z čeledí země nepřijde do Jeruzaléma klanět se králi, Hospodinu zástupů, že nebude mít déšť. jestliže egyptská čeleď nevystoupí a nepůjde, nedopadne na ně ta rána, kterou Hospodin postihne národy, jež nepřijdou slavit svátek stánků. Toto bude trest za hřích Egypta a trest za hřích všech národů, které nepřijdou slavit svátek stánků. V onen den bude na zvoncích koní napsáno: Svatý Hospodinu a hrnce v Hospodinově domě budou jako obětní misky před oltářem. I stane se, že každý hrnec v Jeruzalémě a v Judsku bude svatý Hospodinu zástupů; všichni ti, kdo obětují, přijdou, vezmou je a budou v nich vařit. A v domě Hospodina zástupů již v onen den nebude obchodník. (Zachariáš 14:1-21)

Pustina i bezvodá zem budou jásat, Araba zaplesá a rozkvete jako narcis. Krásně rozkvete a zaplesá s jásáním a radostným křikem, bude jí dána sláva Libanonu, nádhera Karmelu a Šáronu; ty uzří Hospodinovu slávu, nádheru našeho Boha. Posilujte malátné ruce, upevňujte klopýtající kolena. Řekněte těm, kdo mají ustrašené srdce: Buďte silní, nebojte se; hle, váš Bůh! Přijde s pomstou, s Boží odplatou. On sám přijde a zachrání vás. Tehdy prohlédnou oči slepých a uši hluchých se otevřou. Tehdy chromý bude skákat jako jelen a jazyk němého bude výskat, neboť v pustině vytrysknou vody a potoky v Arabě. Horký písek se změní v jezero a žíznivá země ve vodní zřídla; z příbytku šakalů bude místo odpočinku dobytka, z trávy bude třtina a papyrus. A bude tam silnice, cesta, která se bude nazývat cestou svatou: Neprojde po ní nečistý, bude jen pro toho, kdo jde svatou cestou. Ani hlupáci nezabloudí. Nebude tam lev a dravá zvěř na ni nevstoupí, ani se tam nebude nacházet, ale půjdou po ní vykoupení. Hospodinovi vykoupení se navrátí, přijdou s výskáním na Sijón a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, žal a vzdychání uteče.
(Izaiáš 35:1-10)

Jen se veselte a jásejte až navěky nad tím, co tvořím, neboť hle, tvořím Jeruzalém plný plesání a jeho lid samé veselí. Budu jásat nad Jeruzalémem a veselit se ze svého lidu. Nebude už v něm slyšet zvuk pláče ani zvuk úpěnlivého křiku. Nebude tam již miminko živé jen několik dnů a stařec, který nenaplní své dny. Neboť mládenec zemře ve věku sta let a ten, kdo nedosáhne sta let, bude považován za zlořečeného. Vystavějí domy a budou v nich bydlet, vysadí vinice a budou jíst jejich ovoce. Nebudou stavět, aby bydlel jiný, nebudou vysazovat, aby jedl jiný. Vždyť dny mého lidu budou jako dny stromu, a moji vyvolení sami spotřebují, co svýma rukama vytvoří. Nebudou se namáhat zbytečně a nebudou rodit pro ohrožení, protože jsou símě požehnaných Hospodinových, a jejich potomci s nimi. Dříve nežli zavolají, já odpovím; ještě budou mluvit, a já je vyslyším. Vlk a jehně se budou pást spolu, lev bude požírat píci jako skot a hadu bude pokrmem prach. Nebudou páchat zlo a nebudou škodit na celé mé svaté hoře, praví Hospodin. (Izaiáš 65:18-25)

Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem. Tele, mladý lev a krmný dobytek budou spolu a malý chlapec je povede. Kráva i medvědice se budou pást, i jejich mláďata budou uléhat spolu. Lev bude požírat píci jako skot. Kojenec si bude hrát nad hadí dírou a odstavené dítě strčí ruku do doupěte zmije. Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře. I stane se v onen den, že na kořen Jišajův, který bude stát jako korouhev národů, se budou dotazovat pohané. Jeho místo odpočinku bude sláva.
(Izaiáš 11:6-10)

Přibližuje se Den Hospodinův, tento poslední den, je Jeho vláda v ustanoveném Božím Království na zemi, kdy Otec podřídí všechna království a vlády pod nohy Syna a Duch i Nevěsta praví: “Přijď.” A kdo slyší, ať řekne: “Přijď.” A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. (Zjevení Janovo 22:17) 

 
1 komentář: