3. dubna 2018

Kdo je v Kristu, je nové stvoření

Tak jako Bůh vdechl prvnímu Adamovi (člověku) dechnutí života (1. Mojžíšova 2:7), tak vdechuje (Jan 20:22) vzkříšený Pán, hlava nového stvoření, poslední Adam a Duch oživující učedníkům dechnutí nového života vzkříšení, tak je i napsáno: První člověk, Adam, se stal duší živou, poslední Adam (Kristus) Duchem oživujícím. (1. korintským 15:45) a tak a jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. Každý však ve svém pořadí: jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi. (1. korintským 15:22-23)

I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dechnutí života, i byl člověk v duši živou. (1. Mojžíšova 2:7)

A to pověděv, dechl, a řekl jim: Přijměte Ducha svatého. (Jan 20:22)

Jenom člověk se stal "duší živou" žádné ze zvířat nebylo takto stvořeno, zvířata sice mají duši, to jest přirozený život, ale nemají ducha, je o nich psáno Bůh stvořil, nebo Bůh učinil a proto jenom člověk, protože má duši i ducha je Bohu zodpovědné stvoření.

Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. (2. Korintsým 5:17), neboť ani obřízka ani neobřízka nic není, nýbrž nové stvoření. (Galatským 6:15)

Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v němž stojíte a skrze něž jste i zachraňováni, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval -- ledaže byste uvěřili nadarmo. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem. (1. korintským 15:1-4)

Žádné komentáře:

Okomentovat